Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «YALCO» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). 

Ο  Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 15/10/2022 έως 21/10/2022. Ο νικητής θα κληρωθεί τη Δευτέρα 24/10/2022 στα γραφεία της εταιρείας.

 • Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram όπου και θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός μέσω ειδικής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα γίνει και η κλήρωση του νικητή, ηλεκτρονικά. 
 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
 • Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 • Διευκρινίζεται ότι η MetaPlatforms, Inc. (Facebook, Instagram) δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 • Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. 
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. 
 • Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, στους λογαριασμούς Facebook και Instagram της Διοργανώτριας θα δημοσιευθεί o σύνδεσμος προς την εφαρμογή του διαγωνισμού. 
 • Για να συμμετέχει κάποιος θα πρέπει να δηλώσει το email του. 
 • Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό.
 • Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από την Διοργανώτρια στις 24/10/2022.
 • Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στους λογαριασμούς της Διοργανώτριας στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει στην ηλεκτρονική επικοινωνία μας μαζί του εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωσή του, αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία αυτή το δώρο περνάει στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.
 • Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο συμμετέχοντας αυτόματα αποδέχεται την ένταξη του λογαριασμού μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δηλώνει, στη λίστα αποδοχής ενημερωτικών μηνυμάτων από την Διοργανώτρια.
 • Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας.
 • Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
 • Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, εκτός του εκάστοτε νικητή και επιλαχόντα αντίστοιχα, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών email, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων  υπηρεσιών της.
 • Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα,  αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά  αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε  περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.
 • Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας βρίσκεται εδώ.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους  του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά  του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό